Robert Lautenbach - Urban Teams

ADVIES

Naast het neerzetten van goedgemotiveerde teams die werken aan uw stad, heeft Urban Teams ook ervaring met het geven van advies. Complexe problemen vragen om innovatieve oplossingen die direct kunnen worden geïmplementeerd. Vanuit de ervaring die is opgedaan in meerdere projecten in binnen en buitenland kan ik u mogelijk verder helpen. Hieronder treft u een selectie aan van diverse aspecten waar in het verleden op is geadviseerd. Hierbij is mijn insteek dat een advies alleen succesvol is als u er direct mee aan de slag kan.

Robert Lautenbach – Urban Teams

Opgave management

X

Een belangrijke uitdaging van organisaties is hoe je de interne manier van werken en organiseren verbindt aan de toenemende dynamiek in de buitenwereld. Enthousiaste teams waarin goed wordt samengewerkt zijn essentieel voor het benutten van disruptieve ontwikkelingen en het behalen van duurzame resultaten. Het is de kunst om mensen, ambities, processen, procedures, risico’s en kennis en vaardigheden met elkaar te verbinden. Steeds vaker werk ik met teams die niet alleen worden samengesteld met mensen uit uw eigen organisatie, maar ook met ondernemers, inwoners en medewerkers van belangrijke stakeholders. Samen worden visies ontwikkeld en omgezet in uitvoeringsprojecten. Tegelijkertijd zorgt deze werkwijze er voor dat de kennisopbouw binnen uw eigen organisatie stijgt. Meer weten over het opzetten en uitvoeren van resultaatgericht opgavemanagement, neem dan gerust contact op.

Ontwikkelstrategie

X

Het creëren en behouden van waarde is breder dan een financieel vraagstuk. Samenhang creëren tussen financiële, economische, ecologische en sociale opgaven is de uitdaging. Daarbij gaat het vaak om het vraaggerichter, goedkoper, flexibeler en sneller maken van het proces. Steeds vaker leveren vernieuwende ontwikkelstrategieën die bijvoorbeeld gebruik maken van sociale media belangrijke bijdragen aan het maken van een visie of sluiten van een business case. Urban Teams heeft ervaring met het formuleren van succesvolle ontwikkelstrategieën. Met oog voor de kernwaarden van uw organisatie en van uw partners wordt samen met u gezocht naar creatieve oplossingen. Bent u benieuwd naar onze ervaringen? Neem dan contact met ons op.

Energietransitie

X

In 2021 moet voor heel Nederland duidelijk zijn wanneer woonwijken van het gas af gaan en op welk energiesysteem wordt overgestapt. De gemeente maakt een transitievisie warmte en per wijk moet er een wijk uitvoeringsplan komen. De energietransitie is niet alleen een technisch vraagstuk, maar ook vooral een sociaal, gedragsmatig, organisatorisch en financieel vraagstuk. Ik hoor ‘dit kunnen wij’, maar ook ‘hier hebben wij niet om gevraagd, zij moeten met een oplossing komen’. Wees hier op voorbereidt; weerstand moet niet worden afgekapt met een leuke workshop of een mooi rapport. Veel gemeenten verleggen daarom het accent in de energietransitie van een klassieke naar een meer participatieve aanpak. Mijn advies is om nog een stap verder te gaan. Benieuwd hoe? Neem dan gerust contact op voor ene vrijblijvend gesprek.

Haalbaarheidsstudies

X

Haalbaarheidsstudies bevinden zich op verschillende niveau´s. Op basis van o.a. kansen, risico´s, ambities, budgetten, techniek, subsidies en stakeholder analyses kan ik u adviseren over de haalbaarheid van een opgave of project. Studies naar gebiedstransformatie, revitalisering of de energietransitie behoren ook tot mijn expertise. Naast de inhoudelijke analyse is een procesmatige analyse erg belangrijk. Is er de drive om een opgave succesvol op te pakken?

Visie & Participatie

X

Succesvolle projecten kennen vaak solide, samenhangende en gedragen visies. Deze realistische visies komen vaak alleen tot stand via intensieve samenwerking. Urban Teams heeft veel ervaring met het participatief opstellen van visies op niveau van de stad, wijk en losse locaties. Hierbij zijn de plannen opgesteld door bewoners, investeerders, ondernemers, verenigingen etc. Creativiteit, realisme, uitvoerbaarheid en draagvlak zijn hierbij vaak belangrijke drijfveren. Onze ervaring is dat bij een succesvolle aanpak deelnemers hun eigen belang overstijgen om samen een gedeelde visie op te stellen en uit te voeren. Benieuwd naar de voorwaarden van een succesvolle participatieve aanpak? Wij helpen u graag verder.

Aanbesteding

X

Het contracteren van de juiste partij is van cruciaal belang in een project. Het begint om samen met u een strategie te bepalen om taken en verantwoordelijkheden op een dusdanige manier te verdelen die past bij u en uw samenwerkingspartners. Verschillende vragen komen hierbij aan de orde: Waar liggen de verantwoordelijkheden en risico´s? En hoe moeten deze worden verdeeld? Wat zijn de budgetten? En wat kunt u eventueel zelf doen? Belangrijke vragen om samen de juiste partij aan tafel te krijgen. Hierbij heeft Urban Teams ervaring met zowel de klassieke aanbesteding als partner selectie op basis van visie & aanpak. Benieuwd naar de verschillen?

Opleiding en training

X

Steden en dorpen zijn aan verandering onderhevig. Trends op gebied van energie, demografie en economie worden steeds disruptiever. Dit vraagt om intensieve interactie met de omgeving en een meer opgave gestuurd management gericht op duurzame oplossingen. Urban Teams heeft ervaring met trainingen op het gebied van innovatieve ruimtelijke instrumenten en stakeholder- en burgerparticipatie. Deze trainingen en workshops zijn altijd interactief, en draaien vaak om een casus uit de praktijk. Voldoende theoretisch onderbouwd, maar vooral ook direct toe te passen binnen uw eigen project of organisatie. Naast incompany trainingen verzorgt Urban Teams ook colleges voor universiteiten, hogescholen en opleidingsinstituten.

Samenwerking

X

Ruimtelijke- en vastgoedprojecten zijn complexe projecten. Onder andere marktontwikkelingen, procedures, financiën, politieke processen, stakeholders en risico´s spelen allemaal een rol. Dit vraagt om intensieve samenwerkingsverbanden. Tussen gemeenten, marktpartijen, corporaties, maar ook met afnemers, omwonenden, zelfbouwers, ondernemers, winkeliers etc. Wie enthousiaste, dynamische teams weet te smeden, kan werken aan realistische, duurzame oplossingen. Dit vergt een professionele aanpak waarbij het organiseren van succesvolle samenwerking een belangrijke plaats inneemt. Steeds vaker zie ik dat klassieke aanbestedings- en samenwerkingsvormen ingeruild worden voor samenwerkingsvormen op basis van een gedeelde strategie en visie. Benieuwd naar de ervaring die Urban Teams hierbij heeft opgedaan om succesvolle samenwerkingsverbanden te smeden?

Vastgoedontwikkeling

X

Vastgoedontwikkeling in Nederland is aan verandering onderhevig. Steeds vaker komt de gebruiker centraal te staan. En gebruikers zoeken steeds meer naar duurzame, flexibele gebouwen die ook op termijn oplossingen bieden. Naast projectmanagement zal er dan ook binnen vastgoedprojecten meer op processen moeten worden gestuurd waarbij gebruikers en projectpartners samen werken aan de realisatie van een project. Benieuwd naar mijn ervaringen bij het realiseren van vastgoed?

Coachen en sparren

X

Ruimtelijke- en vastgoedprojecten zijn complexe projecten. Procedures, veranderende marktomstandigheden, politieke arena’s, risico’s; binnen projecten moet op enorm veel zaken worden gestuurd. Ik ben er van overtuigd dat je samen meer bereikt dan alleen. Projecten worden nooit door eenlingen tot een succes gemaakt, maar vragen om een open samenwerkingsgerichte werkwijze. Ik kom dan ook graag met u in contact. Wellicht heeft u zelf behoefte aan een sparringpartner op de achtergrond, of heeft u bijvoorbeeld goede (junior) projectleiders met ambitie en enthousiasme? Urban Teams biedt feedback, strategie en sparring. Onafhankelijk, enthousiast en met inlevingsvermogen. Geen standaardpraatje, het gaat hier altijd om maatwerk.

Ruimtelijke investeringen

X

Het organiseren van ruimtelijke investeringen is aan verandering onderhevig. Er is in veel delen van Nederland een enorme druk op verschillende vastgoedmarkten. Andere delen van Nederland kennen eigen regionale ontwikkelingen die kunnen zorgen voor flinke verschillen in vraag en aanbod. Urban Teams heeft ervaring in het bij elkaar brengen van ruimte, ideeën en investeerders. Creatieve resultaatgerichte oplossingen zijn gewenst op het gebied van vastgoedontwikkeling, energietransitie, stedenbouw, planning, project management en financiering. Bent u benieuwd naar onze ervaringen? Neem dan gerust eens contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Interactieve media

X

Interactieve media spelen een steeds belangrijkere rol bij ruimtelijke plannen. Hierbij kunt u denken aan bewoners en ondernemers die onderling via facebook en twitter communiceren over plannen. Maar het internet biedt ook tal van mogelijkheden voor opdrachtgevers om het proces rondom ruimtelijke plannen te ondersteunen.

Urban Teams heeft ruime ervaring bij het inzetten van interactieve media. Bijvoorbeeld bij het vormen van beleid en het maken van plannen voor nieuwe woonwijken. Benieuwd naar deze ervaringen en resultaten? Neem dan gerust contact op.