Robert Lautenbach - Urban Teams

PROFIEL

Via Urban Teams richt ik me op opgaven in of aan de rand van de bestaande stad. Hierbij gaat het vaak om complexe opgaven waar meerdere partijen aan samenwerken. Graag help ik u de regie te nemen of in eigen hand te houden. Onafhankelijk, energiek en vanuit een visie dat steden dusdanig zijn ingericht dat zij kansen bieden aan ál haar inwoners en gebruikers. Hierbij varieert het werk van strategisch advies, procesbegeleiding tot hands-on projectmanagement. Mijn ambitie is om te zorgen voor een open, verfrissende aanpak waarin wij samen met elkaar kunnen werken aan uw stad, gebied of opgave. Bewoners en ondernemers zitten te springen om innovatieve oplossingen die daadwerkelijk worden geïmplementeerd. Bij voorkeur werk ik dan ook samen met gedreven opdrachtgevers die vanuit een gezond realisme oog hebben voor toekomstbestendige oplossingen. Daarbij blijkt vaak dat proceskwaliteit leidt tot ruimtelijke en financiële kwaliteit, en dat het succes van opgaven sterk beïnvloedt wordt door de mensen die eraan werken. Door samen de mouwen op te stropen kan veel worden bereikt.

Hieronder een selectie van verschillende opgaven waaraan is gewerkt. Wilt u meer weten? Of eens vrijblijvend willen sparren over het vraagstuk waar u mee te maken heeft? Neem dan gerust contact op.

Robert Lautenbach – Urban Teams

 

Stedelijke Herverkaveling

X

Leegstands- en leefbaarheidsproblemen
De leegstand in Nederland loopt snel terug. Toch zijn er nog steeds veel steden en dorpen die te maken hebben met hardnekkige leegstand in bijvoorbeeld aanloopstraten of op bedrijventerreinen. In snel groeiende regio’s is het vaak niet zo moeilijk een investeerder te vinden om leegstaand vastgoed nieuw leven in te blazen.

In regio’s waar de groei minder is, of zelfs krimp optreedt, zijn echter andere instrumenten nodig. Stedelijke herverkaveling blijkt hier vaak een succesvol instrument om de patstelling te doorbreken. Helemaal wanneer herverkaveling wordt gekoppeld aan het ontwikkelen van een gebiedsvisie met bijbehorende investeringsagenda. Urban Teams heeft ervaring met deze trajecten.

Innovatieve instrumenten
Zo is in Winterswijk een succesvol experiment met Stedelijke Herverkaveling begeleid. Door vastgoed en grondposities te ruilen bleek het voor particuliere eigenaren en gemeente mogelijk meer groen, water en openbaar parkeren te realiseren en tegelijkertijd langdurig leegstaande gebouwen te transformeren naar nieuwe aantrekkelijke functies. Met een totaal investeringsvolume van ca €18.500.000,-. krijgen meerdere gebieden rondom het centrum van Winterswijk een enorme boost.  Urban Teams heeft het proces van visievorming en aansluitend het sluiten van zeven ruildeals succesvol begeleidt. Deze ruildeals zorgen er op hun beurt voor dat de eigendomsposities zo komen te liggen dat gehele gebieden door gemeente en private eigenaren in gezamenlijkheid herontwikkeld worden. De Provincie Gelderland heeft de realisatie van de plannen gehonoreerd met een investeringsbijdrage van 1,85 miljoen euro.

Benieuwd naar de voorwaarden om succesvol met stedelijke herverkaveling aan de slag te gaan? Neem dan gerust contact op.

Gerealiseerde Producten
Strategiebepaling, Projectplan, Charrettes, Besluitvorming Ruilplan als strategisch kader, Begeleiden en sluiten Ruildeals, Investeringsaanvraag Provinciaal programma SteenGoed Benutten, Projectmanagement Realisatie 3 gebiedsontwikkelingen.

Opdrachtgevers
Rijksvastgoedbedrijf, Gemeente Winterswijk en diverse private vastgoedeigenaren.

 

Cultuurkwartier Boogie Woogie

X

Winterswijk heeft een druk en levendig centrum dat 5,8 miljoen bezoekers per jaar trekt. De leegstand
(2%) is één van de laagste van Nederland. Daar is Winterswijk blij mee, maar het kan natuurlijk altijd
beter. Ondernemers, burgers en gemeente werken daarom samen aan projecten die het centrum nog
aantrekkelijker maken. De gemeente handelde pro-actief en heeft langs één van de aanloopstraten
enkele panden aangekocht ten behoeve van een structuurversterkende ontwikkeling: Cultuurkwartier
BoogieWoogie.

Visie, strategie, programma
Cultuurkwartier BoogieWoogie staat voor een bruisende mix van cultuur, horeca, retail
en wonen die de bewoners en bezoekers aanspreekt, òòk Duitse gasten die in grote getale naar het compacte en gezellige centrum komen. Urban Teams heeft de gemeente geholpen een visie en ontwikkelstrategie te formuleren.

Selectie ontwikkelpartner
Op basis van de vastgestelde visie is een ontwikkelpartner geselecteerd om samen het Cultuurkwartier te realiseren. Momenteel wordt aan een ontwikkelplan gewerkt voor een nieuwe bioscoop, muziekcentrum, bibliotheek, retail, ca. 40 woningen en appartementen, 80 openbare parkeerplaatsen onder een nieuw aan te leggen openbaar park.

Producten
Ontwikkelstrategie, Visie, Tenderdocument, Selectie ontwikkelpartner, Procesmanagement

Wilt u ook een succesvolle strategie voor uw gebiedsontwikkeling formuleren en eens vrijblijvend praten over de keuzes die hierin gemaakt kunnen worden? Neem dan gerust contact op.

Participatory Slum Upgrading

X

Wereldwijd groeit het aantal mensen dat leeft in krottenwijken, onder andere door het hoge tempo van urbanisatie. Illegaal landbezit, gebrek aan infrastructuur, schoon drinkwater en riolering zijn enkele van de problemen waar ´slum dwellers´ mee te maken hebben. UN-Habitat werkt met landen en grote steden samen om het leven in de grote steden op aarde te verbeteren.

Towards een open source approach!
UN-Habitat selecteerde de open source aanpak van Urban Teams en We Love the City als winnaar van een internationale competitie. Doel was het wereldwijde slum upgrading beleid van UN-HABITAT te reviewen. Naast de review is er ook een slum upgrading sourcebook ontwikkeld voor gebruik in 68 landen in Afrika, de Carribbean en Oostelijk Azië. Om landenteams niet alleen van goede informatie te voorzien maar ook beter te laten samenwerken en kennis te delen is, in samenwerking met Zinnebeeld, ook een interactief en digitaal platform ontwikkeld.

Producten
Review wereldwijde slum upgrading beleid van UN-Habitat, Sourcebook, Digitaal platform voor het delen van kennis en maken van projectvoorstellen.

Opdrachtgever
UN-Habitat

 

Spoorzone Winterswijk

X

Een roemrijk verleden
Winterswijk werd eind 19e, begin 20ste eeuw groot met textiel en spoorwegen. Textiel fabrikant Jan Willink was de drijvende motor achter de Nederlandsch Westfaalsche Spoorweg (NWS) die zich richtte op goederenvervoer tussen Nederland en Duitsland. De Geldersch Overijsselsche Lokaalspoorweg Maatschappij (GOLS) had vooral een regionale functie. In de loop der jaren werd het goederenvervoer per spoor vervangen door vrachtwagens en ook de textielindustrie ging verloren. Vandaag de dag resteren de succesvolle spoorlijnen Zuthen-Winterswijk en Winterswijk-Arnhem voor personenvervoer. De spoorzone zelf raakte in verval. Door zijn ligging tegen het centrum was het echter een locatie met enorme potentie voor een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling & infrastructuur
Voor de spoorzone is in samenwerking met Winterswijkers, investeerders en grondeigenaar NS Stations een ontwikkelplan opgesteld. De komst van het Gerrit Komrij College zorgde hierbij voor een belangrijke impuls in het gebied. Samen met een dubbel-laags sporthal, ca. 250 openbare parkeervoorzieningen, een supermarkt, appartementen, en grootschalige detailhandel zorgt dit voor een totale publieke en private investering van ca. 70 miljoen euro in het gebied. Ca. 60 miljoen van het programma is gerealiseerd.

Om de barrière werking van het spoor tegen te gaan is een fiets-voetgangerstunnel gerealiseerd. Op deze wijze is de middelbare school veilig bereikbaar evenals een grote P&R voor het station en parkeren voor bezoekers van het centrum van de stad.

Producten
Programmamanagement Spoorzone, Integraal ontwikkelingsplan, Anterieure overeenkomst Gemeente – NS Stations, Projectmanagement groene verbinder Parallelweg, Diverse grondaankopen.

Opdrachtgevers
Gemeente Winterswijk, NS Stations

 

Mayo Clinic, Rochester

X

Missie Mayo Clinic
Mayo Clinic is een not for profit ziekenhuis en onderzoeksgroep met haar hoofdvestiging in
Rochester, Minnesota. Centraal in de werkwijze staat dat ´the needs of the patient always
come first´. Wereldwijd behoort Mayo Clinic tot de top op het gebied van hoogwaardige
kwalitatieve zorg en onderzoek. De hoofdvestiging biedt werk aan 32.000 personen.

Destination Medical Center
Door samen met de gemeente, investeerders en de nationale overheid te werken aan een innovatief vestigingsmilieu wordt Rochester steeds meer een ‘global destination for health and wellness’.

Producten
In samenwerking met een multidisciplinair projectteam heeft Urban Teams een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de uitbreiding van het vastgoed van het ziekenhuis.

Opdrachtgever
Mayo Clinic

Umnyama Park

X

Er is steeds meer aandacht voor hardnekkige sociale, ecologische en economische opgaven. De wijze waarop wij onze steden en dorpen inrichten heeft hier vaak een belangrijk effect op. Is er sprake van een inclusieve stad of zorgt de inrichting juist voor barrières?

Umnyama Park
In Beyers-Naude Municipality in Zuid-Afrika is sprake van raciaal gedeelde stad, veroorzaakt door het jarenlange apartheidsregime. Urban Teams is gevraagd een plan te ontwikkelen om de stad meer inclusief te maken. Door middel van interactie met de bevolking is een plan ontwikkeld voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk die de gedeelde stad moet verbinden. Toekomstige bewoners kozen de naam van de nieuwe wijk: Umnyama Park, oftewel Regenboog Park.

Producten
Ontwikkelstrategie, Training ambtenaren en raadsleden in gebiedsontwikkeling, Adviseur gebiedsontwikkeling Umnyama Park, Woningmarktonderzoek (i.s.m. Nelson Mandela Metropolitan University), Ontwikkelingsplan (i.s.m. WeLoveTheCity), Aanbesteding woningbouwcorporatie

Opdrachtgever
Beyers-Naude Municipality

Vliegveld Wenningfeld

X

In opdracht van de gemeente Vreden en Stadtlohn in Duitsland zijn de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein bij het vliegveld Wenningfeld onderzocht. Doel was om een bedrijventerrein te ontwikkelen met grensoverschrijdende uitstraling en aantrekkingskracht. Wisselwerking tussen ondernemen, vliegen en duurzaamheid stonden centraal. Samen met Baugrund en Royal Haskoning is gewerkt aan een haalbaarheidsstudie.

Producten
Haalbaarheidsstudie (i.s.m. Baugrund en Royal Haskoning)

Opdrachtgevers
Gemeenten Vreden en Stadtlohn